ဝဘ္ဆုိက္ အေျခခံ ဗဟုသုတ – Basic Website Knowledge

1. What is Search Engine?

Computer function that searches data available on the Internet using keywords or other specified terms, or a program containing this function.

2. What is SEO/SEM?

SEO stands for Search Engine Optimization and SEM stands for Search Engine Marketing. Both have the same ideology. People do research via search engine if they want to know something. Not all people will know your website address. Therefore, in order people to know and see your website, we have to link your website with search engines. Making to get higher ranking among millions of website which linked to search engines is call SEO. By getting higher ranking, more people will know your website and your company, it’s also call SEM.

3. What is Domain?

An address on the Internet that indicates the location of a computer or network. These are administrated to avoid duplication.

4. What is Flash?

Web technology or software developed by Adobe Systems Incorporated. It is able to create web content that combines sound, video and animation.

5. What is JavaScript?

A type of programming language. It can add dynamic features to web pages and is used by many web services.

From: Basic Website Knowledge – Myanmar Web Designer

2 thoughts on “ဝဘ္ဆုိက္ အေျခခံ ဗဟုသုတ – Basic Website Knowledge

  1. Zin zin hlaing

    Website အကြောင်းတွေ လေ့လာချင်ပါတယ်
    တင်ပြပေးထားတဲ့ postတွေအတွက်လည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်

    1. MyoWin

      ဒီဆိုက်ထဲမှာ ဝဘ်ဆိုက်အကြောင်းအများကြီးရှိပါတယ်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *